သင္လိုုခ်င္တဲ့ သတင္းထူး၊ အေၾကာင္းအရာထူး၊ အခ်က္အလက္မ်ား


@ MyanNews ကိုဆက္သြယ္ရန္

MyanNews တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုက္

myannews.com

တရား၀င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုုလွ်င္

myannews2017@gmail.com

မည္သည့္တုုံ႔ျပန္စာမဆိုုေပးပိုု႔ရန္

myannews2017@gmail.com

MyanNews အလုုပ္ေလွ်ာက္လႊာ ေပးပိုု႔ရန္

myannews2017@gmail.com